זהירות - טופס 101

 


 

חזור לנושא ראשי

פתח או הורד את המאמר בפורמטים:  המאמר בקובץ PDF להורדה ולהדפסה  המאמר בקובץ Word

זהירות! תשובה כוזבת בטופס 101!

 עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

 

ככלל, כל עובד ועובדת, בתוך שבוע ימים מיום שהתחילו לעבוד אצל מעבידם או ביום שקיבלו את משכורתם לראשונה ממעבידם (הכל לפי המועד המוקדם יותר), ולאחר מכן באחד בינואר של כל שנה, חייבים למלא "טופס 101" ("כרטיס עובד") ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי מעביד.

אם חל שינוי כלשהו באחד הפרטים המפורטים בטופס ה-101, חייב העובד להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.

על פי הפרטים האישיים שרשם העובד בטופס ה-101 ועל פי בקשותיו להקלה ולתיאום מס, כפי שנרשמו בטופס, מחשב המעביד את הזיכויים והפטורים המגיעים לעובד ואת המס שיש לגבות ממנו.

 מילוי קפדני ומדויק של הטופס הוא תנאי לחישוב נכון של המס שיש לגבות מהעובד. כאשר העובד לא מילא טופס 101, אם לא סימן או שלא מילא את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות, כמו גם במקרים נוספים המפורטים בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), בהנחיות רשות המיסים ובדברי ההסבר בטופס ה-101, מָנוּעַ המעביד מלהעניק זיכויים ופטורים לעובד, והוא חייב לנכות מהעובד מס הכנסה בשיעור המרבי (48% בשנת המס 2012), אלא אם כן העובד ימסור לו הוראות אחרות מפקיד שומה במסגרת "תיאום מס".

 מילוי רשלני של הטופס עלול, במקרה הטוב, לשלול מעובד נקודות זיכוי, זיכויים ממס או פטורים; במקרה הפחות טוב, עלול הדבר לסבך את העובד ואת המעביד בקנסות כבדים, באישום פלילי ואף יותר מזה...

 אי רישום פרטי ילדים בחלק ג' בטופס ה-101 והעדר סימון שהילד נמצא בחזקתה של עובדת, ישלול מהמעביד את הזכות להעניק לעובדת נקודות זיכוי בשל ילדים. בדומה תישלל מהמעביד האפשרות להעניק נקודות זיכוי לחייל משוחרר שלא מילא בטופס ה-101 את סעיף 13 בחלק ח' ושלא צירף צילום תעודת שחרור או תעודת סיום שירות. כך נכון לגבי כל זיכוי, הנחה או פטור ממס המחייבים סימון בטופס ה-101, רישום פרטים נוספים או צירוף מסמכים.

 אם העובד מילא בטופס ה-101 את כל הפרטים הדרושים, סימן בצורה נכונה את הבקשות לזיכויים, להנחות ולפטורים וצירף את המסמכים הדרושים, המעביד חייב להתיר לו את אלו מהן שבסמכותו להעניק. כך על המעביד לנהוג גם במקרים בהם תיקן העובד במהלך שנת המס את טופס ה-101 או שצירף מסמכים שהיו דרושים להענקת הטבות המס או לשלילתן.

 עובדים שלא קיבלו מהמעביד זיכויים ופטורים המגיעים להם ותמה שנת המס, רשאים לפנות לפקיד השומה ולהגיש דין וחשבון שנתי מקוצר לשכירים ובקשה להחזר מס בגין שנות מס קודמות (עד 6 שנים לאחור).

 כפי שהוצג לעיל, העדר סימון עלול לשלול מהעובד הנחות, זיכויים ופטורים ממס, אך ניתן "לרפא" את הטעות ע"י תיקון טופס ה-101 במהלך שנת העבודה, או ע"י הגשת דו"ח שנתי מקוצר בגין שנות מס קודמות.  בעיה גדולה יותר עלולה להימצא במקרים בהם העובד קיבל מהמעביד הנחות, פטורים וזיכויי מס שלא היה זכאי להם.

 דוגמא:

 עובד נשוי, בן 35, שאשתו עובדת, אב לפעוט בן שנתיים, תושב ראש פינה, ששכרו ברוטו בינואר 2012 עומד על 26,000 ₪.

 בלי להתחשב בהפרשות להסדר פנסיוני, שכרו נטו (שכר בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי בסך ודמי ביטוח בריאות ממלכתי) בינואר 2012 עומד על 18,435 ₪. 

 אם יצהיר אותו עובד כי הוא תושב קבוע בחצור הגלילית זה למעלה משנה והוא ובני משפחתו מדרגה ראשונה מתגוררים עמו בחצור הגלילית ואין לו "מרכז חיים" נוסף, ויצרף אישור של המועצה המקומית על גבי טופס 1312א, יתיר לו המעביד הנחת ישובים. שכרו נטו בינואר 2012 יעמוד על 19,990 ₪. קילומטר אחד זיכה את העובד בתוספת נאה של 1,555 ₪ נטו בחודש.

 אם, במקום חצור הגלילית תירשם קרית שמונה, ויצורף אישור עירית קרית שמונה, שכרו נטו בינואר 2012 יעמוד על 23,103 ₪.  המעבר מראש פינה לקרית שמונה זיכה את העובד בתוספת נאה של 4,668 ₪ נטו בחודש (!).

 אם, אכן, עבר העובד עם משפחתו לאותם ישובים המזכים בהנחת מס, אם מרכז החיים שלו מצוי בהם ואין לו מרכז חיים נוסף, בדין קיבל את הטבת המס. אם "מרכז חייו" נותר בראש פינה, ההצהרה שהצהיר בטופס ה-101 כוזבת והמסמך שהציג בפני המעביד הוא מסמך כוזב, המתבסס על ראיות שקריות שהציג בפני עיריית קרית שמונה, והכל כדי להתחמק מתשלום מס, מהווה מעשהו זה עבירה פלילית הגוררת עונש חמור.

 אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס, השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה, או הציג מסמך כוזב למעביד לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (קנס עד 226,000 ₪, נכון למועד כתיבת מאמר זה) ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים או שהתכוון להעלים, או שני העונשים כאחד.

 אם ידע המעביד שמרכז חייו של העובד נותר בראש פינה, והוא מתיר לעובד את הנחת המס השמורה לתושבי ישב מיוחד, הוא עלול להיחשב כמי שהרשה לעובד להשתמש במרמה, ערמה או תחבולה, על מנת להתחמק מתשלום מס. דינו של מעביד כזה כדין העובד - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (קנס עד 226,000 ₪, נכון למועד כתיבת מאמר זה) ופי שניים מסכום ההכנסה שעזר להעלים, או שני העונשים כאחד.

 כמי שאחראי על ניכוי המס מהעובדים, מוטל על חשב השכר לעשות כל אשר בידיו כדי למנוע הצהרות כוזבות. אין להעלים עין מפרטים שאינם נכונים ואין לשתף פעולה עם עובד בכל מרמה, עורמה או תחבולה לצורך מניעת תשלום מס או הפחתתו.

בסעיף י' בטופס ה-101 חותם העובד על ההצהרה הבאה: "אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים. ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים המה עבירה על פקודת מס הכנסה. אני מתחייב/ת להודיע למעביד על כל שינוי שיחול בפרטי האישיים ובפרטים דלעיל תוך שבוע ימים".

טוב יעשו כל מעביד וכל חשב שכר אם ידגישו בפני העובד את משמעות הצהרתו ואת ההשלכות החמורות העלולות לצמוח מפרטים כוזבים וממסמכים שקריים.

יש לדעת שככלל, מעביד שלא ניכה מס שהיה עליו לנכות מהעובד, וכן עובד שקיבל הכנסת עבודה ביודעו שלא נוכה ממנה מס לפי הפקודה והתקנות, דינם - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין (קנס עד 29,200 ₪, נכון למועד כתיבת מאמר זה) ופי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו, או שני העונשים כאחד.

על חשב השכר לדאוג שהעובדים ימלאו טפסים מעודכנים, הכוללים את הסעיפים הדרושים. הנהלת רשות המיסים מעדכנת מעת לעת את מערך הטפסים. טופס ה-101 בשנת 2012 שונה מהטופס שהיה נהוג בשנת 2011. הטופס כולל סעיפים חדשים, כמו בקשה לנקודות זיכוי בגין ילדים שמלאו להם שנה אחת עד חמש שנים בשנת המס, בקשה לנקודות זיכוי בגין "פעוט", הצהרה מפורטת יותר של עובד המבקש זיכוי תושב ישוב מיוחד (הטבה עפ״י סעיף 11 לפקודה) ועוד.

חשב השכר חייב להיות מעודכן בכל עת בהוראות האחרונות של אגף מס הכנסה ברשות המיסים בכל הקשור לטפסים ולאישורים שיש לקבל מהעובדים. לדוגמא - החל בשנת המס 2012 תוקנו טופס 1312 (בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב) וטופס 1312א׳ (אישור תושבות). עודכנו גם הנחיות רשות המיסים בעניין. החל משנת המס 2012, עובד המבקש הטבה עפ״י סעיף 11 לפקודה (הנחת ישובים מיוחדים) ימציא למעבידו טופס 1312א' בכל שנה וימלא טופס 101 בכל שנה, גם במקרים הנדירים בהם המעביד פטור מלדרוש טופס כזה מעובדיו בתחילת כל שנה.

על חשב השכר לבדוק היטב כל טופס 101 ולוודא שכל הפרטים המתבקשים מולאו, שהעובד סימן במקומות הדרושים ושצורפו כל המסמכים והאישורים הדרושים לכל הנחה, זיכוי או פטור. על הטופס להיות ממולא על ידי העובד בלבד. אין לסמן כל פרט שהוא בטופס ה-101 במקום העובד. חשב שכר שימלא בטופס ה-101 פרטים במקום העובד, או שיוסיף סימן חסר במקום העובד, עלול למצוא עצמו אחראי על הפרטים שהוסיף, על כל המשמעויות הנגזרות מכך.

לפני סיום - יש מעבידים הסוברים בטעות כי בעת שהם משתמשים בתוכנת משאבי אנוש האוגרת את כל נתוני העובד והמשולבת עם תוכנת השכר, הם פטורים מלדרוש מהעובד טופס 101 בתחילת כל שנה. אותם מעבידים דורשים מהעובדים דיווח על שינויים בלבד שחלו בפרטיהם. 

אמנם, לפי תקנה 2(ה) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) - "הוכיח מעביד להנחת דעתו של הנציב, כי הוא מנהל את חישובי המשכורת ואת הניכויים ממנה באמצעות מיכון, וכי הוא מנהל מעקב ממוכן על השינויים במצבם המשפחתי של עובדיו, על גיל הילדים שבעדם זכאי העובד לנקודת זיכוי ועל הצהרת העובד על עבודת בן זוגו, רשאי הנציב לאשר לו להימנע ממילוי כרטיס העובד... והמעביד ינהג במקום זאת לפי הוראות הנציב". ברם, כאמור בתקנה, נדרש לדבר אישור מוקדם של רשות המיסים. למותר לציין שמעט מאוד מעבידים עומדים בקריטריונים הנדרשים ל"פטור" זה. מעביד שלא קיבל "פטור" זה מהגורם הממונה על התחום במטה מס הכנסה שברשות המיסים, ושעובדיו לא מילאו טופס 101 כמתחייב בתקנות, מנוע מלהתיר לעובדיו זיכויים, הנחות ופטורים. בעת התשלום עליו לנכות ממשכורות עובדיו מס הכנסה בשיעור המרבי - 48% בשנת 2012 (!).

מילוי קפדני ומדויק של טופס ה-101 על ידי העובד, צירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים וביקורת אחראית של חשב שכר בכיר, תבטיח לעובד שינוכה משכרו מס נכון. למעביד, יבטיח חשב השכר הבכיר, המקצועי והמעודכן שקט נפשי, רוגע ובטחון שהוא, המעביד, לא יאלץ להתמודד עם אישומים פליליים, קנסות אישיים כבדים ואובדן החירות האישית...

וברוח הימים האלה, יש לזכור שאין צדק חברתי בלי תשלום מס אמת.  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור