תגמולי מעביד ב-2008

 


 

חזור לנושא ראשי

פתח או הורד את המאמר בפורמטים:  המאמר בקובץ PDF להורדה ולהדפסה  המאמר לקריאה בחלון נפרד, על גבי רקע לבן  המאמר בקובץ Word

18.02.2008

מהפך הפיצויים 2008 - הפקדת תגמולי מעביד

בקופות גמל לקיצבה - הוראת שעה 2

עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

 

 המהפך הפנסיוני 2008, שהתרחש עם פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ואישור "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008", בישר שינוי דרמטי בכל הקשור לאופן הצבירה של מרכיב הפיצויים.

המהפך, שבמטה קסם הפך כל קופת גמל אישית לפיצויים  ל"קופת גמל לא משלמת לקיצבה", שהוא זן חדש של קופת גמל לקיצבה, יצר גם חבות חדשה של תשלום תגמולי מעביד, וקליטת כספי התגמולים על ידי אותן קופות.

לבד מהוראות צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, נבעה החבות מהוראות תקנה 19 (א)(1)(ג)(2) לתקנות קופות גמל.

לפי תקנה זו רשאי המעביד להפקיד כספים למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, ובלבד ששולם למרכיב תגמולי המעביד, באותו חשבון קופת גמל לקצבה, תשלום בשיעור של 5% לפחות מהמשכורת.  כלומר, ההוצאה לפיצויים מותרת למעביד בתנאי שיופקדו לטובת העובד כספי תגמולים.

חריג ראשון לתקנה פורסם בתחילת חודש פברואר 2008, בדמות "תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס"ח 2008". מאחר וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק מחייב בשנים 2008 עד 2012 הפרשה קטנה יותר מ-5% לרכיב תגמולי מעביד, איפשרה הוראת שעה זו בשנים אלו להפקיד לקופת גמל לקצבה על פי השעורים שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה.  החריג חל רק על עובדים שהמעביד מחוייב להפרשת תגמולים קטנה יותר בגינם מתוקף צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

חריג שני, נשוא מאמר זה, פורסם ב-18 בפברואר 2008, בדמות "תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2)".

על מנת לאפשר לקופות הגמל האישיות לפיצויים, שהפכו בעולם החדש להיות קופות גמל לקיצבה, להיערך לקליטת הכספים החדשים שמקורם בתגמולי המעביד, ניתן בשנת המס 2008 להפקיד בקופות אלו כספי פיצויים גם ללא תשלום מקביל למרכיב התגמולים. כלומר, בשנה זו חובת ההפקדה של תגמולי מעביד כתנאי להתרת ההוצאה לפיצויים, חלה על קופות גמל מסוג "קופת גמל משלמת לקיצבה" בלבד.

הוראת השעה מתייחסת לקופות הגמל האישיות לפיצויים ז"ל ולתכניות ביטוח המנהלים ה"הוניות" ז"ל, בהן לא היתה חובת הפקדה של תגמולי מעביד על מנת להפקיד לפיצויים. קופות אלו פועלות החל ב-1 בינואר 2008 כ"קופות גמל לא משלמות לקיצבה".

ברם, יש לשים לב שאין הוראת שעה זו פוטרת מעסיקים מהפקדת כספי תגמולים לקופת גמל לקיצבה מכח הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, או מתוקף צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים או הסכמי עבודה אישיים.  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור