מהפך הפיצויים 2008

 


 

חזור לנושא ראשי

פתח או הורד את המאמר בפורמטים:  המאמר בקובץ PDF להורדה ולהדפסה  המאמר לקריאה בחלון נפרד, על גבי רקע לבן  המאמר בקובץ Word

מהפך הפיצויים 2008

שכירים, מעבידים ובעלי שליטה

עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

 

במסגרת המהפך הפנסיוני 2008 נכלל מהפך דרמטי בכל הקשור לאופן הצבירה של מרכיב הפיצויים.

בעולם הישן, בו חיינו עד 31/12/2007, ניתן היה להפקיד כספי פיצויים בקופות גמל אישיות לפיצויים שנוהלו על שם העובדים העמיתים (קופות גמל אישיות לפיצויים או ביטוחי מנהלים "הוניים" עם הפרשה לפיצויים) או בקופות מרכזיות לפיצויים, בהם העמית הוא המעביד.  מעביד היה רשאי להפריש לפיצויים בלי להפריש לתגמולים בקופות גמל הוניות. "מסלול הפרשה לפיצויים" היה חלופה מקובלת ולגיטימית לצבירת זכויות והתרת ההוצאה כניכוי עבור "חברים בעלי שליטה בחברות מעטים".

בעולם החדש, זה שלאחר כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ולאחר אישור "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008", נסגר מסלול ההפקדה לקופות גמל אישיות לפיצויים, והוגבלה ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים.

קופות גמל מרכזיות לפיצויים, שפעלו בשנת 2007, יוכלו להמשיך ולקבל כספי מעבידים בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, בתנאי שאותו עמית-מעביד היה עמית בקופת הגמל בחודש דצמבר 2007, ורק בגין עובד שהופקדו בשלו כספים עבור חודש דצמבר 2007.

קופות הגמל שתהינה פתוחות להפרשה פנסיונית שוטפת החל ב-1 בינואר  יהיו רק "קופת גמל לא משלמת לקצבה" ו"קופת גמל משלמת לקיצבה", שתיהן "קופות גמל לקיצבה". בקופות אלו בלבד יצברו בעתיד כספי מרכיב הפיצויים ומרכיבי הגמל של המעביד והעובד.

לפי תקנה 19 (א)(1)(ג)(2) לתקנות קופות גמל רשאי המעביד להפקיד כספים למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, ובלבד ששולם למרכיב תגמולי המעביד, באותו חשבון קופת גמל לקצבה, תשלום בשיעור של 5% לפחות מהמשכורת.

חריג לתקנה:  לפי הוראת שעה שהוציא שר האוצר, ניתן יהיה בשנים 2008 עד 2012 להפקיד לקופת גמל לקצבה על פי השעורים שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה.  החריג חל רק על עובדים שהמעביד מחוייב להפרשת תגמולים קטנה יותר בגינם מתוקף צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

כלומר, משנת 2009 יידרש מעביד להפקיד כספי תגמולים בשיעור 5% עבור עובדו כתנאי להפרשת פיצויים בקופת הגמל לקיצבה (או שיעור קטן יותר העולה בהדרגה עד 5% בשנת 2013 לגבי עובד עליו חל צו ההרחבה).

הכלל נכון גם לגבי בעלי שליטה שעבורם מתנהלת קופה אישית לפיצויים או ביטוח מנהלים הוני במסלול פיצויים. למעשה, נסתם הגולל על מסלול הפרשה זה.

המשמעות למעבידים היא דרמטית. קופות הגמל לפיצויים, האישיות והמרכזיות, מהוות נכסים נפרדים מכלל נכסי המעביד, שסוייגו להקטנת התחייבותו לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיו בעתיד (עתודה בשפת החשבונאות). מועד מימושה של התחייבות זו של המעביד אינו ידוע, ומכאן החשיבות ביצירת מקור זמין לפרעונה (יעודה בשפת החשבונאות).

הצורך ביעודה כזו הוא חיוני לכל מעביד. גם המדינה רואה חשיבות ביצירת מקור כזה, והיא תומכת בו באמצעות התרת ההפרשה לפיצויים כהוצאה בידי המעביד.

מאידך, קיים האינטרס של העמית השכיר, שכספים אלו ישמשו לבטחונו הסוציאלי. קיים אינטרס ברור של המדינה שתיצבר קרן לטובת כל אזרח, שתעמוד לזכותו בעת פרישתו ותשלם לו קיצבה לכל חייו; קרן שתוציא בעתיד מאות אלפי אזרחים ממעגל המצוקה ותקטין את הנטל מעל כתפי הדורות הבאים.

אגף שוק ההון באוצר והמחוקק מנסים לאזן בין האינטרסים, ומובילים מהלך הסטורי לפיו תותר ההוצאה לפיצויים למעביד, בתנאי שיופקדו לטובת העובד כספי תגמולים, והכל בקופות גמל לקיצבה.

 

   שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור