מהפך פנסיוני 2008

 


 

חזור לנושא ראשי

פתח או הורד את המאמר בפורמטים:  המאמר בקובץ PDF להורדה ולהדפסה  המאמר לקריאה בחלון נפרד, על גבי רקע לבן  המאמר בקובץ Word

המהפך הפנסיוני 2008

עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

  

בימים אלו אנו נדרשים ללמוד טרמינולוגיה חדשה בתחום הביטוח הפנסיוני.

ב-23 בינואר 2008 אושר בכנסת חוק חשוב - "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008".

אישור החוק מציין את המשכה של המהפכה בתחום הפנסיוני שהוביל אגף שוק ההון במשרד האוצר. המהפכה משתלבת עם צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף שהוציא שר התעשיה, המסחר והתעסוקה אלי ישי ב-30 בדצמבר 2007.

הגשמת חלום ההסדר פנסיוני לכל עובד... פנסיה חובה... גישה בוגרת ואמיצה של המשרדים הכלכליים.

אנו מוצפים לפתע במושגים חדשים מחד, ומאידך - מושגים שהכרנו מקבלים לפתע משמעות חדשה.

לא עוד "קופת גמל לתגמולים". מהיום אמור - "קופת גמל לא משלמת לקצבה".

מה שהכרנו עד 31/12/2007 כ"קופת גמל לקיצבה" הופך להיות "קופת גמל משלמת לקיצבה"

ו... שתיהן מהיום מוגדרות כ"קופת גמל לקיצבה".

מבלבל ?

לא כל כך.

מהיום משחקות במגרש הפנסיוני שתי קופות גמל הפתוחות להפקדות שוטפות:

"קופת גמל משלמת לקצבה" – קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין. הכוונה היא לקופה בה נצברות זכויות הניתנות למימוש כקיצבה בגיל הפרישה. קופה זו הכרנו עד היום כ"קופת גמל לקצבה" דוגמת תכניות הפנסיה בקרנות הפנסיה וביטוחי הגימלא והקיצבה בחברות הביטוח.

"קופת גמל לא משלמת לקיצבה" – קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.  קופת גמל זו מהווה את גלגולן החדש של הקופות "ההוניות" שהכרנו עד היום כ"קופות גמל לתגמולים" דוגמת קופות הגמל "גדיש", "תמר", ביטוחי החיים ה"הוניים" בחברות הביטוח וכו'. לכאורה, הכספים נצברים בקופה שאינה משלמת לעמיתיה קיצבה בגיל פרישה. אולם, אופן משיכת הכספים מקופת גמל זו היא באמצעות העברתם ל"קופת גמל משלמת לקיצבה", אותה פגשנו בפיסקה הקודמת. לכן גם קופה זו, שאינה משלמת קצבה לעמיתיה, זוכה להכרה כ"קופת גמל לקצבה".

מ"קופת גמל לא משלמת לקצבה" ניתן יהיה למשוך בסכום הוני הצטברות כספים שמקורם ב"מרכיב הפיצויים" בלבד. משיכת יתרת הכספים בקופה תיעשה באמצעות העברתם ל"קופת גמל משלמת לקצבה".

מ"קופת גמל משלמת לקצבה" (שאינה "קרן ותיקה" - קופת גמל לקצבה שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל לפני ה-1 בינואר 1995), ניתן יהיה למשוך כספים בתנאים הבאים:

1.             המשיכה תהיה בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, בהתאם לשיטת ההיוון של אותה קופת גמל. כלומר, מהו הסכום החד-פעמי שמשלמת קופת הגמל במקום תשלום 1,000 ₪ קצבה חודשית לכל החיים לעמית או עמיתה באותו גיל בו מתבקש ההיוון.

2.             סכום הקצבה המזערי לאחר ההיוון לא יפחת מ-3,850 ₪ (סכום שיעודכן לפי המדד הידוע ב-1 במרץ בכל שנה).

3.             אם סכום הקצבה יפחת מהסכום המזערי, ניתן יהיה להוון לסכום חד-פעמי שיעור שלא יעלה על 25% מהקצבה לתקופה שלא תעלה על 5 שנים (כמובן לפי מקדמי היוון מתאימים של הקופה).

לדוגמא:     עובד בן 30, שהוא ומעבידו מפרישים לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 15% בלבד ממשכורתו החודשית ל"קופת גמל משלמת לקצבה". נניח שמשכורתו החודשית המבוטחת היא 7,000 ₪.

בהנחת תשואה שנתית נטו צנועה של 3.5%, ייצבר בקופה עד הגיעו לגיל 67 סכום של כ-940,324 ₪.

נניח שמקדם ההיוון בגיל 67 באותה קופה הוא 200. מכאן שהקיצבה לה יהיה זכאי מגיל פרישה היא 4,702 ₪.

אם יבקש למשוך כספים בסכום חד-פעמי, יידרש להשאיר סכום של 770,000 ₪ בקופה זו, סכום שיבטיח לו קצבה חודשית לכל החיים בסך 3,850 ₪.  את היתרה, בסך 170,325, יהיה רשאי למשוך (תוך חישוב חבות מס בשיעורים שיוטלו על הקצבה המהוונת).

 

בעידן הביניים, זה שבין העולם הישן לעולם החדש, הביא אגף שוק ההון בכנפיו (להלן: "בתקנותיו") מושג חדש לארצנו: "עמית מוטב".  לא סתם "יחיד" או "אדם", אפילו לא סתם "עמית". "עמית מוטב" הוא בעל זכויות מיוחדות המזכות אותו בהטבות כספיות רבות. אין הוא ככלל האדם.

לא קל היה בעידן הביניים לזהות "עמית מוטב".  דרושה היתה יכולת אבחנה דקה. ננסה להבין מדוע היה כך בעידן הביניים, ומה אירע בעולם החדש.

"עמית מוטב" הוא יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. בשנת 2008 די ב-95% מהסכום הנ"ל על מנת להיות מוגדר כ"עמית מוטב". החל בשנת 2009 ואילך, נדרש הסכום המלא. כך לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

בלשון בני אדם, "עמית מוטב" הוא אדם שהוא עצמו ו/או מעבידו הפרישו עבורו ל"קופת גמל לקיצבה" סכום שלא יפחת מ- 13,977 ₪ בשנת 2008   ( 13,977 ₪ = 95% * 16% * 12 * 7,663 ₪).

כזכור, בעולם הישן יועדו התשלומים השוטפים לקופות גמל הוניות (דוגמת "גדיש", "פריזמה", הביטוחים ה"הוניים" בחברות הביטוח), ולקופות גמל קיצבתיות (קרנות הפנסיה וביטוחי הגימלא והקיצבה בחברות הביטוח).

כל אותם עמיתים בני העם, שלא נמנו על האצילים שהם ו/או מעבידיהם הפרישו לקיצבה סכום שלא יפחת מ-1,165 ₪ בחודש, לא זכו להמנות על אלו הזכאים להטבות "עמית מוטב".

וזאת לדעת, שההבדל בהטבות המס לפי סעיפים 45א ו-47 לפקודת מס הכנסה, בין "עמית מוטב" שנולד לפני שנת 1961 לבין בן גילו שאינו "עמית מוטב" יכול היה להגיע במונחי שנת המס 2007 ל-8,562 ₪ חסכון במס השנתי, ובין שני חברים שנולדו החל בשנת 1961 יכול היה ההבדל להגיע ל-12,148 ₪ חסכון במס השנתי (!).

בעולם החדש, עולם בו יש רק "קופה משלמת לקיצבה" ו"קופה לא משלמת לקיצבה", ושתיהן נחשבות כ"קופת גמל לקיצבה", נוספו רבים מאיתנו למעגל העמיתים המוטבים. יחידי הסגולה הפכו להיות חזון נפרץ.

אגף שוק הון יצירתי אחד, בסיוע שר אוצר, וועדת כספים ועוד 14 חברי כנסת נבונים מהאופוזיציה ומהקואליציה, בהצבעה הסטורית מס' 18 בישיבת מליאה מספר 199, ביום רביעי 23 בינואר 2008 בשעה 14:10, העניקו לכולנו מתנת חג, שתלושי השי בסך 1,300 ₪ שקיבלו עובדי בנק לאומי לראש השנה האחרון מחווירים לעומתו.

וכך, לא רק לטמילים בהודו יש חג ב-23 בינואר (תאיפוסאם קוואדי).

מתנה נוספת זימן לנו החג, והיא מתגלה בין דפיה החדשים של פקודת מס הכנסה.

נפגוש עתה את סעיף 45א לפקודת מס הכנסה, המוכר לכל כסעיף הזיכוי בגין תשלומים לקופות גמל, בגלגולו החדש.

מונח חדש שטבע אגף שוק ההון מבשר עידן חדש.  עידן של תחרות משוכללת, שוק פנסיוני חכם אך פשוט ונגיש לכל.

המונח החדש: "ביטוח קצבת שארים".  פירושו ביטוח למקרה פטירה (ללא חסכון) המבטיח פנסיה חודשית לשאירים.

בעולם הישן, של טרום המהפך, פגשנו את המושג "פנסית שארים" כחלק ממה שהכרנו כ"פנסיה מקיפה".

הדבר שייחד את הפנסיה המקיפה מקופות הגמל וביטוחי המנהלים היה שהפנסיה המקיפה הבטיחה תשלום קצבת זיקנה בגיל פרישה, קיצבת נכות במקרה אובדן כושר עבודה וכמובן... "קצבת שאירים". בעולם הישן זכו העמיתים בקרן פנסיה מקיפה לזיכוי מס מוגדל בשל הפקדותיהם. לא 25% ככל האדם, אלא 35% כראוי ליחידי סגולה.

בעולם החדש, במחי קולמוס, מחקו אנשי אגף שוק ההון את המונח "פנסיה מקיפה" מאותו סעיף זיכויים בפקודת מס הכנסה (סעיף 45א האהוב).

נותרנו עם תשלומים ל"קופת גמל לקצבה". והלא למדנו כבר שבעולם החדש, גם "קופת גמל לא משלמת לקצבה" וגם "קופת גמל משלמת לקצבה" מוכרות כ"קופת גמל לקצבה".

ולפתע, כל קופות הגמל שנועדו להפקדה למטרות פנסיוניות (לא קרנות השתלמות, לא קרנות לדמי מחלה וכו'), מזכות בהחזר מס (זיכוי) בשיעור 35% מההפקדה, עד התקרות הידועות. כולנו יחידי סגולה...

ואותו יתרון משמעותי, מהן נהנו קרנות הפנסיה בעולם הישן, הטמון ביכולתן להעניק לעמיתיהן "פנסית שארים", נגוז לפתע עם הנץ המושג החדש "ביטוח קצבת שארים", שביחד עם ביטוח אובדן כושר עבודה, יכול לדמות כל "קופת הגמל לא משלמת לקצבה" לקרן פנסיה.

ואם בהשוואת יתרונות עסקינן, הוסיפו אנשי שוק ההון וקבעו כי "ביטוח קצבת שארים" יזכה את העמית בהחזר מס (זיכוי) בשיעור 35%, כפי שקיבל בעבר כשערך ביטוח זה במסגרת "פנסיה מקיפה"...

הזיכוי הישן והמוכר של 25% ימשיך להינתן בגין מרכיב ביטוח החיים שאינו כולל תשלומי פנסיה לשארים.  ברגישותם הרבה, הותירו אנשי שוק ההון משהו מוכר מהעולם הישן...

תקרות הזיכוי נותרו לכאורה דומות לאלו שהיו טרם המהפך (בהתאמה לשנת 2008), למעט הכללת "ביטוח קצבת שארים" כחלק מהתשלומים המזכים בהחזר מס (זיכוי), ותוך הגבלת חלקו של "ביטוח קצבת שארים" ל-1.5% מתקרות ההכנסה בסעיפים השונים. ברם, הגדרת רבים מאיתנו כעמיתים מוטבים, מעניקה לנו הטבות מס בגין תקרות גבוהות הרבה יותר.

שינוי נוסף חל בכל הקשור בהתרת ההוצאה לביטוח אובדן כושר עבודה.  נקבע כי יותר ניכוי שלא יעלה על 3.5% משכרו של העובד (לעומת 2.5% בעולם הישן שלפני המהפך) עד תקרה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק (בעולם הישן - ללא תקרה).  אם שילם המעביד לקופת גמל, על חשבון תגמולי מעביד, סכום בשיעור העולה על 4% ממשכורתו של העובד (לעומת 5% בעולם הישן), יופחת הניכוי המותר הנ"ל בגובה ההפרש שבין השיעור ששילם המעביד האמור, לבין 4%  (לעומת 5%בעולם הישן).

מה קורה עם קופות הגמל האישיות לפיצויים ולתגמולים ותכניות הביטוח ה"הוניות" ?

בקופות הגמל האישיות הנ"ל שפעלו בשנת 2007, כספים שהיו מופקדים בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 ימשיכו גם להבא לקבל אישור ככספים המופקדים בקופות גמל אישיות לתגמולים או לפיצויים.

כך גם תכניות ביטוח שאושרו לפעול בשנת 2007 כקופות גמל לתגמולים או לפיצויים. כספים שהופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת 2008 ימשיכו לקבל אישורים כבעבר.

עם זאת, כדי שהחל משנת 2008 ואילך עמית בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים יוכל להמשיך ולהפקיד כספים לאותה קופת גמל שבה ניהל את כספיו עד 31/12/2007, ולא יהיה צורך בפתיחת חשבון חדש בקופת גמל אחרת או פוליסת ביטוח חדשה, יינתנו לקופות האמורות גם אישורי "קופת גמל לא משלמת לקצבה".

מה קורה עם קופות הגמל המרכזיות לפיצויים ?

קופות כאלו, שפעלו בשנת 2007, יוכלו להמשיך ולקבל כספי מעבידים בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, בשני תנאים:

1.     שאותו עמית-מעביד היה עמית בקופת הגמל בחודש דצמבר 2007.

2.     שהפקדת הכספים היא בשל עובד שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל עבור חודש דצמבר 2007.

כלומר, משנת 2008 ואילך לא ניתן להפקיד בקופת פיצויים מרכזית בשל עובד שלא הופקדו עבורו כספי פיצויים בדצמבר 2007.

לעובד שהופקדו בשלו כספים בדצמבר 2007 ניתן להפקיד לקופת הפיצויים המרכזית עד הפקדות בגין דצמבר 2010.

האחידות בהטבות, מתן האפשרות לכל קופה פנסיונית לזכות את עמיתיה בתואר הנכסף "עמית מוטב" והוספת הזיכוי המוגדל בגין "ביטוח קצבת שארים", מהווים מהפך של ממש בשוק הפנסיוני. קופות הגמל יתחרו זו בזו לא באמצעות הטבת מס שקופה פנסיונית אחת מקבלת ואחרת אינה מקבלת. התחרות תהיה על תוצאות, על תשואה ועל סיכון, על דמי ניהול וטיב השירות.

מבנה החסכון החדש לטווח ארוך משקף גם גישה חכמה של האוצר הבאה לידי ביטוי בדחיית ההחלטה כיצד ינוצלו בגיל הפרישה הכספים הפנסיוניים הנחסכים במשך חיי העבודה.

המצב שהיה נכון עד היום היה שכל עמית היה צריך לבחור היום לאיזה יעוד יחסוך את הכספים, האם יחסוך לקצבה, אז יבחר בקופת גמל לקצבה או בקרן פנסיה, או שיבחר בחסכון הוני.

היום נדחית ההחלטה לגיל הפרישה.  זה גם הזמן הנכון להחליט מה לעשות עם הסכומים שנצברו (מעבר לפנסיה מזערית בסך 3,850 ₪ בחודש).  החלטה כזו לא צריכה להתקבל היום, 37 שנה לפני הפרישה...

   שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור