נקודות זיכוי בעד ילדים

 


 

חזור לנושא ראשי

פתח או הורד את המאמר בפורמטים:  המאמר בקובץ PDF להורדה ולהדפסה  המאמר בקובץ Word

נקודות זיכוי בעד ילדים, שבסמכות המעביד להתיר לעובדיו החל בשנת המס 2012

 עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

 

החל ב-1 בינואר 2012 ניתנות להורים תושבי ישראל נקודות זיכוי נוספות בעד ילדיהם; נקודות הזיכוי החדשות נוספו על אלו שניתנו עד שנת המס 2011.

נקודת זיכוי אחת נוספת ניתנת לאישה נשואה ולהורה במשפחה חד-הורית, בעד כל ילד שבחזקתם ושכלכלתו עליהם, משנת המס בה מָלְאָה לו שנה אחת ועד (כּוֹלֵל) שנת המס בה מלאו לו 5 שנים.

נקודות זיכוי חדשות נוספות ניתנות בעד כל ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס ("פעוט"):

·         לגברים נשואים שהם הורים לפעוטים.

·         לבן זוג (אישה או גבר), החי בנפרד מבן זוגו (גרוש או פרוד) וילדיו הפעוטים נמצאים בחזקת בן הזוג השני (כאשר בן הזוג השני מקבל בעדם נקודות זיכוי עד גיל 5 ועד גיל 18).

·         להורים יחידים שבחזקתם פעוט שהוא "ילד להורה אחד" (ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר בשנת המס או קודם לכן או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים).

נקודות הזיכוי החדשות בעד "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס) ניתנות כדלהלן: נקודת זיכוי אחת ניתנת בשנת לידתו של הפעוט, שתי נקודות זיכוי ניתנות בכל אחת משתי שנות המס בהן מלאו לפעוט שנה אחת ושנתיים, ונקודת זיכוי אחת ניתנת בשנת המס בה מלאו לפעוט שלוש שנים.

נקודת הזיכוי האחת שניתנה להורה במשפחה חד-הורית, ניתנת החל בינואר 2012 להורה יחיד במשפחה חד-הורית שבחזקתו "ילד להורה אחד" (ראה הגדרה לעיל) שכלכלתו עליו, ולהורה החי בְּנִפְרָד (גָּרוּשׁ או פָּרוּד) שבחזקתו ילדים שטרם מלאו להם 19 בשנת המס, שכלכלתם עליו.

בהמשך המאמר יפורטו נקודות הזיכוי בעד ילדים, שבסמכות המעבידים להתיר לעובדיהם בשנת המס 2012. כמו כן, יוצג הרישום הנכון בטופס ה-101 ("כרטיס העובד"), שהוא תנאי להרשאת המעביד להעניק לעובדיו זיכויי מס אלה.

ככלל, מתן נקודות הזיכוי על ידי מעביד מותנה בכך שאין מניעה כלשהי לְהַעֲנִיקָן. אם המעביד משלם לעובד משכורת בעד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד בטופס ה-101, אם העובד לא מילא פרטים נדרשים בטופס ה-101 או במקרים בהם העובד מקבל את נקודות הזיכוי אצל מעביד אחר או בהכנסה אחרת - בכל אלו (וקיימים מקרים נוספים) על המעביד לנכות מהעובד מס הכנסה בשיעור המרבי (48% בשנת המס 2012), ללא כל פטורים וזיכויים, אלא אם כן העובד ימסור למעביד הנחיות אחרות מפקיד שומה, או "אישור תיאום מס".

במאמר זה מוצגות נקודות הזיכוי הניתנות לעובדים, בשל היותם הורים בלבד. פרק זה לא דן בפטורים וזיכויים רבים נוספים שבסמכות המעביד להעניק לעובד, בהתקיים התנאים הנדרשים להענקתם, כמו נקודות זיכוי לעולים חדשים או לחיילים משוחררים, נקודות זיכוי בגין סיום לימודים לתואר אקדמי או סיום לימודי מקצוע, זיכוי ממס לתושבים קבועים בישובים מיוחדים ובאזורי פיתוח, פטור לנכים וכו'. כמו כן, לא מוצגים במאמר זה פטורים וזיכויים נוספים שבסמכות פקיד השומה להעניקם.

לשם קיצור, נקראת "פקודת מס הכנסה" במאמר זה - "הפקודה".

סכום נקודת זיכוי בשנת המס 2012 - 215 ₪ בחודש. כלומר, כל נקודת זיכוי מקטינה ב-215 ₪  את המס שמשלם עובד בגין הכנסתו מיגיעה אישית בכל חודש בשנת המס 2012, או מקטינה ב-2,580 ₪ את המס השנתי שישלם העובד בשנה זו בגין הכנסתו השנתית מיגיעה אישית.

תנאי בסיסי לקבלת נקודות הזיכוי בעד ילדים הוא רישומם בטופס ה-101.

יש לשים לב שהעובד ממלא טופס 101 בנוסח העדכני, שהותאם לחוק ״שינוי נטל המס״ ולתיקונים בסעיפים 40(ב) ו- 66(ג) לפקודת מס הכנסה.  הנוסח העדכני פורסם באתר האינטרנט של רשות המיסים.

יש למלא בחלק ג' בטופס זה את פרטי הילדים שטרם מלאו להם 19 שנה בשנת המס (גם אלו שבחזקת העובד וגם אלו שאינם בחזקתו).

יש להקפיד ולסמן בטור המתאים ליד שם הילד הנמצא בחזקת העובד. אם לא מסומן בטור הרלוונטי ליד שם הילד - המשמעות היא שהילד לא נמצא בחזקת העובד.

מומלץ לאמת את הפרטים שרשם העובד על ידי השוואתם לפרטים הרשומים בספח תעודת הזהות שלו. במקרים בהם ספח תעודת הזהות לא מעודכן, או במקרים בהם לא קיים ספח ת"ז, מומלץ לבקש מעובד מסמך רשמי אחר המעיד על פרטי הילד (כמו תעודת לידה). על העובד להיות מודע לחובתו למסור בטופס ה-101 פרטים מלאים. עליו לדעת שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה שבצידה עונש כבד.

הזכות לקבל נקודות זיכוי מוצגת בהמשך לפי מצבם המשפחתי של עובדים תושבי ישראל: זוגות נשואים עם ילדים, הורים החיים בנפרד (גְּרוּשִׁים או פְּרוּדִים) והורים יחידים, שבן זוגם, אבי ילדיהם, נפטר בשנת המס או קודם לכן, או שילדם רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

1. זוג נשוי (תושבי ישראל) עם ילדים (חישוב נפרד):

(א) עובדת נשואה, שלה ילדים שטרם מלאו להם 19 שנה בשנת המס:

 עובדת זו תסמן במקומות המתאימים בסעיף 7 שבחלק ח' בטופס ה-101, ותמלא את הפרטים הדרושים: 

עובדת זו זכאית לנקודות זיכוי בעד ילדיה כדלהלן:

דוגמא 1:   עובדת נשואה שלה 4 ילדים - לאחד מלאו 8 שנים בשנת המס, השני בן 5, השלישי בן שנתיים והרביעי נולד במהלך שנת המס ("ילד בשנת לידתו"). עובדת זו זכאית לנקודת זיכוי אחת בעד הילד בן ה-8, 2 נ"ז בעד הילד בן ה-5, 2 נ"ז בעד הילד בן השנתיים ו-0.5 נ"ז בעד הילד בשנת לידתו. כלומר, בעד ילדיה זכאית העובדת ל-5.5 נקודות זיכוי. נקודות זיכוי אלו מצטרפות ל-2.75 נקודות הזיכוי להן זכאית כל אישה, תושבת ישראל. בסך הכל תהנה עובדת זו מ-8.25 נ"ז, ששווין כ-1,774 ₪ בחודש, כנגד המס שתשלם על הכנסתה מיגיעה אישית.

 עובדת כזו, בלי להתחשב בזיכויים ובפטורים נוספים (כמו זיכוי בגין הפרשות לפנסיה), תתחיל לשלם מס הכנסה, בינואר 2012, רק אם שכרה החודשי (ברוטו למס) יעלה על  12,399 ₪.

 (ב) עובד נשוי שהוא אב לילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס ("פעוט"):

 עובד זה יסמן במקומות המתאימים בסעיף 8 שבחלק ח' בטופס ה-101, וימלא את הפרטים הדרושים:

  עובד זה זכאי לנקודות זיכוי בעד ילדיו הפעוטים כדלהלן:

  דוגמא 2:  בן זוגה של העובדת שבדוגמא 1 (הדוגמא הקודמת) - עובד נשוי שלו 4 ילדים - לאחד מלאו 8 שנים בשנת המס, השני בן 5, השלישי בן שנתיים והרביעי נולד במהלך שנת המס ("ילד בשנת לידתו"). עובד זה זכאי ל-2 נ"ז בעד הילד הפעוט בן השנתיים ונקודת זיכוי אחת בעד הילד הפעוט בשנת לידתו. כלומר, בעד ילדיו הפעוטים זכאי העובד ל-3 נקודות זיכוי. נקודות זיכוי אלו מצטרפות ל-2.25 נקודות הזיכוי להן זכאי כל תושב ישראל. בסך הכל יהנה עובד זה מ-5.25 נ"ז, ששווין כ-1,129 ₪ בחודש, כנגד המס שישלם על הכנסתו מיגיעה אישית.

 עובד כזה, בלי להתחשב בזיכויים ובפטורים נוספים (כמו זיכוי בגין הפרשות לפנסיה), יתחיל לשלם מס הכנסה, בינואר 2012, רק אם שכרו החודשי (ברוטו למס) יעלה על 9,327 ₪.

2. הורים (תושבי ישראל) החיים בנפרד (גְּרוּשִׁים או פְּרוּדִים):

 (א) ככלל, בני זוג נשואים שאינם חיים ביחד ואינם מנהלים משק בית משותף בדרך קבע ("פְּרוּדִים"), חייבים לקבל את אישור פקיד השומה על מנת להיחשב כפרודים לעניין חישוב מס. על בני הזוג למסור לפקיד השומה, אליו הם מְשׁוּיָּכִים, הצהרה על גבי טופס 4440 של מס הכנסה. מודגש כי אין די במילוי הטופס כדי לשנות את המעמד המשפחתי הרשום במאגרי המידע של רשות המסים. כדי להיחשב כפרודים, על בני הזוג לשכנע את פקיד השומה כי הם חיים בנפרד ואינם מנהלים משק בית משותף. 

 ב) הורה גרוש או פרוד (אישה או גבר), שילדיו (שטרם מלאו להם 19 שנה) בחזקתו וכלכלתם עליו:

על הורה זה לסמן במקום המתאים בסעיף 6 שבחלק ח' בטופס ה-101:

 הורה זה יסמן במקומות המתאימים בסעיף 7 שבחלק ח' בטופס ה-101, וימלא את הפרטים הדרושים:

הורה זה זכאי לנקודות זיכוי בעד ילדיו כדלהלן:

 

דוגמא 3:  עובדת גרושה שבחזקתה 5 ילדים שכלכלתם עליה - לאחד מלאו 18 בשנת המס ("ילד בשנת בגרותו"), השני בן 6, השלישי בן 5, הרביעי בן 3 והחמישי בן שנתיים. עובדת זו זכאית ל-0.5 נ"ז בעד הילד בשנת בגרותו, לנקודת זיכוי אחת בעד הילד בן ה-6, ל-2 נ"ז בעד הילד בן ה-5, ל-2 נ"ז בעד הילד בן ה-3 ול-2 נ"ז בעד הילד בן השנתיים.  בנוסף, זכאית לנקודת זיכוי אחת בשל היותה הורה החי בנפרד. כלומר, בעד ילדיה ובשל היותה הורה החי בנפרד, זכאית העובדת ל-8.5 נקודות זיכוי. נקודות זיכוי אלו מצטרפות ל-2.75 נקודות הזיכוי להן זכאית כל אישה, תושבת ישראל. בסך הכל תהנה עובדת זו מ-11.25 נ"ז, ששווין כ-2,419 ₪ בחודש, כנגד המס שתשלם על הכנסתה מיגיעה אישית.

 עובדת כזו, בלי להתחשב בזיכויים ובפטורים נוספים (כמו זיכוי בגין הפרשות לפנסיה), תתחיל לשלם מס הכנסה, בינואר 2012, רק אם שכרה החודשי (ברוטו למס) יעלה על  15,158 ₪.

 (ג) הורה גרוש או פרוד (אישה או גבר) שלו ילד שאינו בחזקתו:

אם כלכלת הילדים מחולקת בין שני ההורים הגרושים או הפרודים, יקבל ההורה שילדו אינו בחזקתו [שלא זכאי לנ"ז לפי ס' 40(ב)(1) לפקודה], נקודת זיכוי אחת. אמנם, לפי ס' 40(ב)(1) לפקודה, זכאי הורה זה לנקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה, בְּרַם, הנהלת רשות המיסים, בהנחיותיה למעסיקים, הנחתה את המעסיקים להעניק נקודת זיכוי אחת להורה כזה בלי להתעמק בחלקו בהוצאות הכלכלה.

על הורה זה לסמן במקום המתאים בסעיף 10 שבחלק ח' בטופס ה-101:

 הורה גרוש או פרוד שלו ילד שאינו בחזקתו, שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס ("פעוט"), יסמן √ במקומות המתאימים בסעיף 8 שבחלק ח' בטופס ה-101, וימלא את הפרטים הדרושים:

 הורה כזה, גרוש או פרוד, שלו "פעוט" שאינו בחזקתו, זכאי לנקודות זיכוי בעד ילדיו הפעוטים כדלהלן:

דוגמא 4:  עובד גרוש שלו 5 ילדים, הנמצאים אצל גרושתו, שהוא משתתף בהוצאות כלכלתם - לאחד מלאו 18 בשנת המס ("ילד בשנת בגרותו"), השני בן 6, השלישי בן 5, הרביעי בן 3 והחמישי בן שנתיים. עובד זה זכאי ל-2 נ"ז בעד הילד הפעוט בן השנתיים ונקודת זיכוי אחת בעד הילד הפעוט בן ה-3. בנוסף, זכאי לנקודת זיכוי אחת בשל השתתפותו בהוצאות הכלכלה של ילדיו שאינם בחזקתו. כלומר, בעד ילדיו הפעוטים ובשל השתתפותו בהוצאות הכלכלה של ילדיו שאינם בחזקתו, זכאי העובד ל-4 נקודות זיכוי. נקודות זיכוי אלו מצטרפות ל-2.25 נקודות הזיכוי להן זכאי כל תושב ישראל. בסך הכל יהנה עובד זה מ-6.25 נ"ז, ששווין כ-1,344 ₪ בחודש, כנגד המס שישלם על הכנסתו מיגיעה אישית.

עובד כזה, בלי להתחשב בזיכויים ובפטורים נוספים (כמו זיכוי בגין הפרשות לפנסיה), יתחיל לשלם מס הכנסה, בינואר 2012, רק אם שכרו החודשי (ברוטו למס) יעלה על 10,351 ₪.

(ד) יש לזכור גם שבחישוב המס של גרוש שהוא או בן-זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת נוספת (לפי ס' 40א לפקודה).

עובד כזה, המשלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר, יסמן במקום המתאים בסעיף 11 שבחלק ח' בטופס ה-101 ויצרף את פסק דין הקובע את המזונות לבת הזוג:

ללא צירוף פסק דין אין להעניק לעובד נקודות זיכוי בגין מזונות לבן-זוג. על מנת להימנע ממתן הטבה שלא כדין, מומלץ גם לבקש מהעובד הוכחה לתשלום המזונות בפועל. בכל מקרה של ספק, יש להימנע ממתן הטבת המס ולהקדים להיוועץ בפקיד השומה אליו משויך העובד ולפעול על פי הנחיותיו, או לשלוח את העובד לפקיד השומה לצורך קבלת הנחיות.

דוגמא 5:  אם העובד שבדוגמא 4 (הדוגמא האחרונה) משלם מזונות לגרושתו, והוא נשוי כיום לבת זוג אחרת, הוא זכאי לנקודת זיכוי נוספת על נקודות הזיכוי שחושבו לעיל. עובד כזה, בלי להתחשב בזיכויים ובפטורים נוספים (כמו זיכוי בגין הפרשות לפנסיה), יתחיל לשלם מס הכנסה, בינואר 2012, רק אם שכרו החודשי (ברוטו למס) יעלה על 11,375 ₪.

3. הורה יחיד (תושב ישראל), במשפחה חד-הורית, שלו "ילד להורה אחד", שכלכלתו עליו:

"ילד להורה אחד" הוגדר בפקודה כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר בשנת המס או קודם לכן או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.

הורה יחיד כזה, שבן זוגו נפטר בשנת המס או קודם לכן, או שילדו רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני, יסמן במקום המתאים בסעיף 9 שבחלק ח' בטופס ה-101:

 כמו כן, יסמן הורה יחיד זה במקומות המתאימים בסעיף 7 שבחלק ח' בטופס ה-101, וימלא את הפרטים הדרושים:

 אם להורה יחיד זה ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים ("פעוט"), יסמן √ במקומות המתאימים בסעיף 8 שבחלק ח' בטופס ה-101, וימלא את הפרטים הדרושים:

  הורה יחיד כזה זכאי לנקודות זיכוי בעד ילדיו כדלהלן:

דוגמא 6:  עובד אלמן (הורה יחיד) שלו 4 ילדים - לאחד מלאו 18 בשנת המס ("ילד בשנת בגרותו"), השני בן 5, השלישי בן 3 והרביעי בן שנתיים. עובד זה זכאי ל-0.5 נ"ז בעד הילד בשנת בגרותו, 2 נ"ז בעד הילד בן ה-5, 3 נ"ז בעד הילד הפעוט בן ה-3 ו-4 נ"ז בעד הילד הפעוט בן השנתיים.  בנוסף, זכאי לנקודת זיכוי אחת בשל היותו הורה יחיד במשפחה חד-הורית. כלומר, בעד ילדיו ובשל היותו הורה יחיד, זכאי העובד ל-10.5 נקודות זיכוי. נקודות זיכוי אלו מצטרפות ל-2.25 נקודות הזיכוי להן זכאי כל תושב ישראל. בסך הכל יהנה עובד זה מ-12.75 נ"ז, ששווין כ-2,741 ₪ בחודש, כנגד המס שישלם על הכנסתו מיגיעה אישית.

עובד כזה, בלי להתחשב בזיכויים ובפטורים נוספים (כמו זיכוי בגין הפרשות לפנסיה), יתחיל לשלם מס הכנסה, בינואר 2012, רק אם שכרו החודשי (ברוטו למס) יעלה על 16,233 ₪.

סוף דבר - עובדים שהם הורים לילדים צעירים, זוכים החל בשנת 2012 להטבה משמעותית בשכרם. שכר הנטו (שכר בניכוי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי) של העובד האלמן מדוגמא 6, בדצמבר 2011, היה 13,217 ₪. אותו שכר ברוטו - 16,233 ₪, הותיר לעובד זה בינואר 2012 נטו בסך 14,724 ₪. תוספת נאה של 1,507 ₪ נטו בחודש, שמקורה בעדכון מדרגות המס, עדכון השכר הממוצע במשק שהשפיע על דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות ובראש ובראשונה - בזכות 6 נקודות הזיכוי החדשות שקיבל בחודש ינואר 2012.  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור