עבודת נשים - תיקון 44

 


 

חזור לנושא ראשי

פתח או הורד את המאמר בפורמטים:  המאמר בקובץ PDF להורדה ולהדפסה  המאמר לקריאה בחלון נפרד, על גבי רקע לבן  המאמר בקובץ Word

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 44), התשס"ח 2008

עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

 

סעיף 7 לחוק עבודת נשים קובע, בין השאר, את זכותה של עובדת או זכותו של בן זוגה (לפי העניין) להיעדר מעבודתם מתום חופשת הלידה, מספר חודשים שהוא רבע ממספר החודשים בהם עבדו אך לא יותר משנים עשר חודשים מיום הלידה.

היעדרותם של העובדת או בן זוגה מעבודתם לפי סעיף זה דינה כדין חופשה ללא תשלום.

עד התיקון נשוא מאמר זה, הזכאות הנ"ל היתה מותנית בכך שהעובדת או בן זוגה (לפי העניין) עבדו עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, לפחות עשרים וארבעה חודשים רצופים.

ב-18 במרס 2008 התקבלה בכנסת הצעת החוק של חברי הכנסת גדעון סער ומרינה סולודקין, מטעם הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת.

לפי הצעת החוק שהתקבלה, קוצרה התקופה המחייבת בעבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לשנים עשר חודשים בלבד (במקום עשרים וארבעה חודשים כבעבר).

תחילתו של התיקון לחוק ביום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול לגבי עובדת או עובד שיום הלידה של ילדם חל ביום התחילה ואילך.

לפיכך, סעיפי החוק המעודכנים החל ב-18 במרס 2008:

7.       (ד)  (1)   עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שנים עשר חדשים רצופים, רשאית להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, מספר חדשים כרבע מספר החדשים שבהם עבדה כאמור, אך לא יותר משנים עשר חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במנין;

(2)    העדרה של העובדת מעבודתה מכוח פסקה (1) דינו כדין חופשה ללא תשלום וזמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בותק;

(3)    עובדת שנעדרה מעבודתה מכוח פסקה (1) והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה, או הביעה רצונה לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה יותר מארבעה שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור.

 (ד1) הוראות סעיף קטן (ד) אף כשהן חלות מכוח סעיף 6א או 6ב יחולו, בשינויים המחוייבים, על עובד שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שנים עשר חדשים רצופים עד יום הולדת ילדו, ובלבד שנתקיים בו אחד מאלה:

(1)    בת זוגו הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני תחילת העדרותו מהעבודה בהתאם להוראות סעיף קטן (ד);

(2)    הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

(ד2)  נעדר אחד מבני-זוג מן העבודה כאמור בסעיף קטן (ד) או (ד1), לפי הענין, לא יחולו הוראות אותם סעיפים קטנים על בן-הזוג השני; אולם, אם נעדר אחד מבני הזוג תקופה קצרה מהאמור בסעיפים קטנים (ד) או (ד1) לפי הענין, רשאי בן זוגו להעדר מהעבודה על פי הוראות אותם סעיפים קטנים למשך יתרת התקופה האמורה.

 


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור