צו ההרחבה ועובד זר

 


 

חזור לנושא ראשי

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף ותחולתו על עובדים זרים

תמונת מצב נכונה למרץ 2008

עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

 

 עובדים זרים לא הוחרגו מתחולתו של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, והם זכאים להפרשה בשיעורים שבצו ההרחבה (אלא אם הם זכאים להסדרים מטיבים, כמו עובדים זרים בחברות כח-אדם, עובדים זרים בענף החקלאות, הבניה, התעשיה ועוד).

  אכן, קיימת בעיה בהפרשת כספים למטרות פנסיוניות עבור עובדים זרים, שכן סביר שלא יגיעו לגיל פרישה בישראל.

 פרק ד’ לחוק עובדים זרים אמור היה לכלול את הפתרון לבעיה:

 פרק ד’: הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל

         1יא.   הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל במועד, והשימוש בהם :

(א)     השר, באישור הוועדה רשאי לקבוע הוראות ותנאים בדבר חובת מעבידו של עובד זר לשלם לקרן כאמור בסעיף קטן (ב) או לחשבון הבנק כאמור בסעיף קטן (ב1) סכום שיקבע שלא יעלה על 700 ש"ח לחודש, בעד כל עובד זר שהועסק על ידו באותו חודש (להלן - הפיקדון).

(ב)     השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי להקים קרן לעובדים זרים (להלן - הקרן); שר האוצר, בהסכמת השר, יקבע הוראות לענין הפעלתה וניהולה של הקרן, לרבות סוגי הנכסים שהקרן תהיה רשאית להשקיע בהם את הכספים שנתקבלו לה כאמור, והעמלות שישולמו לקרן.

(ב1)  על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לקבוע כי הפיקדון ישולם לחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו, שייפתח וינוהל בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר (להלן-חשבון הבנק); בכפוף להוראות סעיף קטן (ז)(2) ולהוראות הפרק הרביעי לחוק הכניסה לישראל, כספים המופקדים בחשבון הבנק לפי סעיף קטן זה לא יהיו נתונים להעברה, לשעבוד או לעיקול. 

(ג)      בטל. 

(ד)     עובד זר זכאי לקבל את הכספים ששולמו בעדו לקרן או לחשבון הבנק, בתוספת הרווחים שנצברו עליהם, בניכוי דמי ניהול של הקרן או בניכוי עמלות בשל ניהול חשבון הבנק, לפי הענין, ובניכוי מס כדין במועד, במקום ובתנאים שקבע השר, ובלבד שהעובד הזר עזב את ישראל, שלא לצורך יציאה זמנית ממנה, עד תום התקופה שבה הורשה לשהות בה לפי הוראות חוק הכניסה לישראל; המועד שייקבע לפי סעיף קטן זה לא יהיה מוקדם מיום עזיבתו של העובד הזר את ישראל ולא יהיה מאוחר מתום שלושה חודשים מיום עזיבתו כאמור לאחר שעזב את ישראל, למעט יציאה זמנית מישראל והכל בהתאם להוראות ולתנאים שקבע השר כאמור בסעיף קטן (א).

(ה)     למרות האמור בפקודת מס הכנסה - 

(1)      סכומים שהופקדו בקרן או בחשבון הבנק בהתאם לפרק זה יראו אותם כהכנסה בידי העובד הזר במועד שבו התקבלו על ידו; 

(2)      כספים שנצטברו לעובד הזר בקרן בחשבון הבנק יוטל עליהם מס הכנסה בשיעור סופי של 15% בלא זכות לפטור, ניכוי או קיזוז כלשהם. 

(ו)      (1)   נקבעו בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, הוראות בדבר תשלומים סוציאליים שעל המעביד או העובד הזר לשלם לקרן פנסיה, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים, יעביר המעביד לקרן או לחשבון הבנק, לפי הענין, ואליהם בלבד את התשלום הסוציאלי שהוא חב בו והכל בשיעורים שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בצו ההרחבה כאמור, והוראות ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה לענין זה לא יחולו. 

(2)    היה הסכום הכולל המשתלם לפי פסקה (1) קטן מהסכום שנקבע לפי סעיף קטן (א), יעביר המעביד לקרן או לחשבון הבנק, לפי הענין את ההפרש שבין שני הסכומים, משכרו של העובד הזר לפי סעיף קטן (ג), ובלבד שסך כל הניכויים משכרו של העובד הזר לקרן לפי פסקה (ו) ולפי סעיף קטן (ג) לא יעלה על השיעור שנקבע לפי הסעיף הקטן כאמור. 

(3)    על מעביד ששילם כספי פיקדון לגבי עובד זר לא יחולו לגבי התקופה שבעדה הופקדו הכספים ועד גובה הסכום שהופקד הוראות חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. 

 ברם, עד רגע זה לא הוקמה הקרן אליה יועברו התשלומים הפנסיוניים שעל המעביד או על העובד הזר לשלם.

  לא הותקנו גם התקנות בעניין, כך שלמעשה פרק ד’ לחוק לא יצא בנושא האמור מן הכח אל הפועל.

  במשרד התמ"ת מתקיימים בימים אלו דיונים נמרצים בנושא על מנת לאפשר את ביצוע ההפרשות הפנסיוניות לעובדים הזרים ברוח חוק עובדים זרים.

  ובינתיים... נותרנו עם החבות שבצו ההרחבה ככתבה וכלשונה.


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור