זיכוי מס (45א) לעובד

 


 

חזור לנושא ראשי

זיכוי מס בשל תשלומי עובד לתגמולים

עפר קנטור, יועץ חשבות שכר

 

בעולם החדש שלאחר אישור "חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס’ 3)", תם כזכור עידן "קופות הגמל לתגמולים" ו"קופות הגמל האישיות לפיצויים".

מה שהכרנו בעבר כ"קופת גמל לתגמולים" דוגמת קופות הגמל בבתי ההשקעה או ביטוחי המנהלים ה"הוניים" בחברות הביטוח הפך להיות "קופת גמל לא משלמת לקצבה". מקופה זו ניתן יהיה למשוך בסכום הוני כספים שמקורם ב"מרכיב הפיצויים" בלבד. משיכת יתרת הכספים תיעשה באמצעות העברתם ל"קופת גמל משלמת לקצבה".

"קופת גמל משלמת לקצבה" היא גלגולה החדש של "קופת הגמל לקצבה" שהכרנו בעבר.

מ"קופת גמל משלמת לקיצבה" ניתן יהיה למשוך כספים בדרך של היוון בתנאי שסכום הקצבה המזערי לאחר ההיוון לא יפחת מ-3,850 ₪ (צמוד למדד).

אם סכום הקצבה יפחת מהסכום המזערי, ניתן יהיה להוון לסכום חד-פעמי שיעור שלא יעלה על 25% מהקצבה לתקופה שלא תעלה על 5 שנים (כמובן לפי מקדמי היוון מתאימים של הקופה).

בעולם הישן, טרם המהפך, זיכתה "פנסיה מקיפה" את עמיתיה בזיכוי מוגדל בשל הפקדותיהם. לא 25% ככל האדם, אלא 35% כראוי ליחידי סגולה.

בעולם החדש, בהנף נוצה, מחקו אנשי אגף שוק ההון את המונח "פנסיה מקיפה" מאותו סעיף זיכויים בפקודת מס הכנסה (סעיף 45א האהוב).

נותרנו עם תשלומים ל"קופת גמל לקצבה". ולפתע, כל קופות הגמל שנועדו להפקדה למטרות פנסיוניות מזכות בהחזר מס (זיכוי) בשיעור 35% מההפקדה, עד התקרות הידועות. כולנו יחידי סגולה...

הזיכוי הישן והמוכר של 25% ימשיך להינתן בגין מרכיב ביטוח החיים שאינו כולל תשלומי פנסיה לשארים. ברגישותם הרבה, הותירו אנשי שוק ההון משהו מוכר מהעולם הישן.

עם זאת, כדי שהחל משנת 2008 ואילך עמית בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים יוכל להמשיך ולהפקיד כספים לאותה קופת גמל שבה ניהל את כספיו עד 31/12/2007, ולא יהיה צורך בפתיחת חשבון חדש בקופת גמל אחרת או פוליסת ביטוח חדשה, ניתנו לקופות האמורות גם אישורי "קופת גמל לא משלמת לקצבה" בגין כספים המופקדים בהן החל ב-1/1/2008.

לפיכך, החל ב-1/1/2008 יש לתקן את הגדרת קופות הגמל ה"הוניות" בתוכנות השכר ל"קופות גמל לקיצבה".

יש לתקן בזהירות בכל קופות הגמל הפנסיוניות את הזיכוי לעובד ל-35% (בכפוף להוראות הנציב).

הזהירות חשובה שכן במודול קופות הגמל בתוכנות השכר נרשמו לעיתים גם ביטוחי חיים מסוג "ריסק טהור" שאינם קופת גמל, בחלק העובד המזכה ב-25% לפי סעיף 45א.

בגין תשלומים כאלו לביטוח חיים "ריסק טהור" שאינו קופת גמל ושאינו כולל קיצבת שארים, הזיכוי לעובד נותר 25% כבעבר. קיימת כוונה כללית באגף שוק ההון להחיל גם על תשלומים אלו לביטוח חיים זיכוי בשיעור 35%, אך הכוונה לא יצאה עדיין מן הכח אל הפועל.

יש גם להקפיד ולשים לב שלא להגדיר בטעות (בשלב זה) את תכניות ביטוח החיים מסוג "ריסק טהור" שאינן קופת גמל ושאינן כוללות קיצבת שארים כ"קופות גמל לא משלמות לקיצבה". יש להותיר כאמור את הזיכוי בגינן כבעבר - 25% לפי ס’ 45א.

מומלץ לבקש מסוכני הביטוח סטטוסים עדכניים של התכניות ("מצב ביטוח") הכוללים את השיעורים המדוייקים של ההפרשות, סוג התכניות ושיטת ההצמדה של הפרמיה.

השינויים האחרונים הם הזדמנות פז לערוך סדר ברישומים, לאתר ליקויים, לרשום את ההפרשות המדוייקות, את השכר המבוטח בכל קופה, את מספר העמית בקופה, לבדוק האם שיטת הצמדת הפרמיה בחברת הביטוח תואמת את הדיווחים מתוכנת השכר ועוד.

פעמים נגלה כי חברות הביטוח קולטות את הכספים באופן שונה מההנחיה שבתוכנת השכר. לעיתים נובע חוסר ההתאמה מרישום לא נכון של אחוזי ההפרשה בתוכנת השכר (כמו רישום שגוי של האחוז לאובדן כושר עבודה), לעיתים נובע חוסר ההתאמה מהכללת רכיבים אסורים כמו "שונות" מעביד בחברת הביטוח. לעיתים נמצא שחברת הביטוח מצמידה את הפרמיה הנדרשת למדד או לתוספת היוקר והיא אינה מתייחסת כלל לדו"חות תוכנת השכר הנשלחות אליה. טעויות כאלו עלולות להסתיים בשומת ניכויים יקרה למעביד. זה הזמן לתקנן.

יש לבדוק בהזדמנות זו האם העובד לא הצהיר בטופס 101 שמופרשים בגינו כספי תגמולים ואובדן כושר עבודה במקום עבודה נוסף. במקרה כזה יש לזקוף את מלוא הפרשת המעביד לתגמולים ולאובדן כושר עבודה כהכנסה בידי העובד, אלא אם ימציא הנחיות אחרות מפקיד שומה (במסגרת תיאום מס). במקרה כזה יש להזהר גם ממתן זיכויים וניכויים לפי ס’ 45א ו-47 אלא לפי אישור פקיד שומה, על מנת שהעובד לא יהנה מהטבת מס שלא כדין.

מלאכתו של חשב השכר רצופה באתגרים בימים אלו...


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור