הסכמים קיבוציים

 


 

חזור לנושא ראשי
Uphosting test

הסכמים קיבוציים:

 

תבליט

חלק ניכר מתנאי העבודה בישראל מקורו במשא ומתן קיבוצי בין ארגוני מעסיקים (דוגמת התאחדות התעשיינים) וארגוני עובדים (דוגמת ההסתדרות העובדים הכללית החדשה).

תבליט

לפי חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז – 1957, הסכם קיבוצי הוא הסכם בכתב, בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים, שנעשה והוגש לרישום אצל הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד המסחר והתעסוקה, בענייני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי העבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם או בחלק מעניינים אלה.
 

החוק מכיר בשני סוגי הסכמים קיבוציים:


1. הסכם קיבוצי מיוחד

 
חל על מעביד מסוים או מפעל מסויים ונחתם בין המעביד או ארגון המעבידים המייצג אותו, לבין הארגון היציג של עובדי המפעל עליהם יחולו הוראות ההסכם.
 

2. הסכם קיבוצי כללי
 

חל על כל שטח המדינה או על חלק ממנה, על כל ענפי העבודה (כדוגמת הסכם תוספת היוקר במשק) או על ענפי עבודה מסויימים (דוגמת ההסכם הקיבוצי הכללי בענף ההובלה), כשההסכם הוא בין ארגון-העובדים היציג ובין ארגון המעבידים שבענף העבודה או בשטח הנדון. ההסכם מחייב את כל חברי ארגון המעבידים בענפים או בשטחים שעליהם הוא חל ואת כל עובדיהם במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם, אלא אם כן הוצאו במפורש מכללו.


שינוי מעבידים, חלוקה או מיזוג:


לפי חוק הסכמים קיבוציים, אם עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, יראו גם את המעביד החדש כמעביד שעליו חל ההסכם הקיבוצי.
 

זכויות וחובות עובד ומעביד:


הוראות שבהסכם קיבוצי בדבר תנאי-עבודה, סיום-עבודה, וחובות אישיות המוטלות לפי אותן הוראות על עובד ומעביד וזכויות המוקנות להם, יראו אותן כחוזה-עבודה בין כל מעביד וכל עובד שעליהם חל ההסכם, ותקפן אף לאחר פקיעת תקפו של ההסכם הקיבוצי, כל עוד לא שונו או לא בוטלו כדין; אין רואים השתתפות בשביתה כהפרת חובה אישית.
 

איסור לוותר על זכויות

 

זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכם קיבוצי אינן ניתנות לויתור.


שמירת זכויות


זכויות עובד הקבועות בחוק יכול הסכם קיבוצי להוסיף עליהן אך לא לגרוע מהן.

 

חוזה עבודה והסכם קיבוצי

 

הוראה בחוזה-עבודה שהיא שונה מהוראה אישית שבהסכם קיבוצי החל על בעלי החוזה - ההוראה שבהסכם הקיבוצי עדיפה; היה השינוי לטובת העובד, עדיפה ההוראה בחוזה העבודה, אם אין בהסכם הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי.

 

סתירה בין הסכמים

 

אם חלים על עובד יותר מהסכם קיבוצי אחד, הולכים אחר הוראה שהיא לטובת העובד.


צוי הרחבה:


שר העבודה רשאי, ביזמתו הוא או לפי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב, בצו, את היקף תחולתה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי (להלן - צו הרחבה).


ניתן צו הרחבה, יהיו הוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו חלות על כל העובדים ועל כל המעבידים, שעליהם חל הצו, ויראו אותן כחלק מחוזה-עבודה שבין אותם עובדים לבין אותם מעבידים.


צו ההרחבה מגדיר זכויות מינימום מחייבות. הצו לא יגרע מזכותו של עובד על פי הוראה בחוזה-עבודה או בהסכם-קיבוצי המעניקה תנאים טובים יותר.


זכות המוקנית לעובד בצו הרחבה אינה ניתנת לויתור.


תם תקפו של הסכם קיבוצי, שעל הוראותיו ניתן צו-הרחבה, בטל צו ההרחבה (לאחר שהודעה על כך מפורסמת ברשומות).


גם לאחר ביטול צו-הרחבה, מוסיפות ההוראות האישיות של ההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו לעמוד בתקפן כחלק מחוזי-העבודה שהיו קיימים בהיות הצו בתקפו, כל עוד לא שונו או לא בוטלו בחוזי-עבודה חדשים.


צו ההרחבה הינו כלי רגולציה חשוב בענף העבודה.


בתחום יחסי העבודה הוא קובע תנאי עבודה מינימליים לכלל העובדים במשק או לעובדים בענף מסוים ללא קשר להשתייכותם הארגונית או להיותם כפופים להסכם קיבוצי. הצו מסייע לעובדים לא מאורגנים להנות מזכויות שהן תולדת מאבק של ארגוני עובדים חזקים.


בהיבט המסחרי מונע צו ההרחבה ממעסיקים שאינם מאורגנים במסגרת ארגון מעסיקים, תנאי תחרות זולים ביחס למעבידים מאורגנים המחוייבים במתן זכויות לעובדיהם.

 

 

 


קישורים רלוונטיים ומידע נוסף

היחידה ליחסי עבודה וזכויות עובדים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   היחידה ליחסי עבודה וזכויות עובדים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה    

לקט מתוך צווי הרחבה כלליים

 

לקט מתוך צווי הרחבה ענפיים או מגזריים

 

לקט מתוך ההסכמים החלים על חברי התאחדות התעשיינים

 

לקט מתוך ההסכמים החלים על חברי איגוד לשכות המסחר

תבליט

13.9.98 - צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה - ההסכם הבסיסי

תבליט

4.9.2011 - צו ההרחבה בעניין עדכון דמי ההבראה 2011

תבליט

1.1.2003 - צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר

תבליט

צווי הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

תבליט

צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע העבודה מקוצר במגזר העסקי 1990

תבליט

1.7.2000 - צו הרחבה - הסכם מסגרת (קיצור שעות העבודה השבועיות, הפרשות לפנסיה ולדמי מחלה משכר מינימום, דמי חגים וימי אבל)

 
תבליט

צו הרחבה לפנסיית חובה (נוסח משולב) (2011)

תבליט

צו הרחבה בענף התעשייה מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה - 2006

תבליט

צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם 2004

תבליט

צו הרחבה בענף ההובלה

תבליט

צו הרחבה בענף המוסכים

תבליט

צו הרחבה בענף המלונאות 2011

 
תבליט

ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה - 2005

תבליט

ההסכם הקיבוצי הכללי בתעשייה (תיקון) – גבייה מרוכזת של דמי חבר/דמי טיפול מקצועי ארגוני להסתדרות הכללית החדשה (חוזר עו"ד י. גטניו, ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש  בהתאחדות התעשיינים)

תבליט

גביית דמי חבר להסתדרות הכללית החדשה - הוראות ונהלי ביצוע

תבליט

דמי הבראה (חוזר מר אבי ברק, ראש אגף עבודה  ומשאבי אנוש בהתאחדות)

 
תבליט

הסכם העבודה הקיבוצי הכללי לחברי לשכת המסחר ועובדיהם

תבליט

ההסכם הקיבוצי הכללי לחברי לשכת מסחר תל-אביב יפו – תקנון עבודה

תבליט

ההסכם הקיבוצי הכללי בענף חברות כח אדם מיום 16.02.2004

 

 

אתר הרשות השופטת - פסקי דין


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור