הוראות הנציב

 


 

חזור לנושא ראשי

תנאים להרשאת מעביד להתיר לעובדיו ניכוי/זיכוי

על פי הסעיפים 45א ו- 47 לפקודת מס הכנסה

 

על פי סעיף 9(א) לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג - 1993, מעבידים העומדים בכל התנאים שלהלן רשאים להעניק לעובדיהם ניכויים ו/או זיכויים על פי הסעיפים 45א ו/או 47 לפקודת מס הכנסה בגין הפקדות לקופת גמל לתגמולים או לקיצבה שאושרה כדין על פי סעיף 47 לפקודה.

1.     המעביד מנהל מערכת שכר ממוכנת וניכוי המס במקור נעשה בהתאם להוראות הפקודה והתקנות.

2.     המעביד עומד בכל תנאי הפקודה והתקנות בדבר ניהול ספרים כדין.

3.     למעביד מנגנון מסודר לבדיקה ולשמירה של האישורים המקוריים שהעובד המציא לצורך קבלת הניכוי/הזיכוי המגיע על פי הפקודה.

4.     בתלושי המשכורת, בטופסי 0106 ובכרטיסי הנהלת חשבונות קיימת הפרדה בין מרכיבי השכר שבעדם העובד זכאי לזכויות סוציאליות (כולל השכר המזכה בפנסיה תקציבית) לבין המרכיבים האחרים.

5.     ההטבה תינתן רק לעובד שחישוב המס משכרו נעשה כדין עפ"י תוספת א' לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג - 1993 (עפ"י טבלת הניכויים), והוא מועסק אצל המעביד מתחילת שנת המס.

6.     ההקלות לעובד כאמור ינתנו רק בגין התשלומים הבאים:

א.    תשלומי העובד לקופת גמל כעמית שכיר כאשר התשלומים נעשים באמצעות המעביד, בדרך של ניכוי מהמשכורת.

ב.     תשלומי העובד כעמית עצמאי לקופת גמל על שמו, או על שם בן/בת זוגו או על שם ילדיו בדרך של ניכוי ממשכורת העובד.

ג.      תשלומי העובד כעמית עצמאי, שלא בדרך של ניכוי מהמשכורת רק אם התוכנית היא על שם העובד (לא על שם בני משפחתו המנויים לעיל), והוצג בפני המעביד אישור מקורי ומפורט על הפקדות העובד בקופה (שם הקופה, סוג הקופה, סכומים ותאריכי הפקדה), ובאישור צויין כי הוא ניתן לצורכי הטבות עפ"י הסעיפים 45א ו/או 47 לפקודה.

7.     תנאי נוסף למתן ההטבה: העובד הצהיר בפני המעביד כי, מלבדו, לא נהנה ולא יהנה איש מבני משפחתו בהטבת מס כלשהיא בגין ההפקדות הנ"ל וכן כי לא ניתן אישור פקיד שומה להטבה במס בגין ההפקדות הנ"ל.

8.     האישורים המקוריים וההצהרות ישמרו בידי המעביד למשך התקופה הנקובה בתקנות בדבר ניהול ספרים.

9.     בעת מתן הניכוי/הזיכוי תוטבע על האישור המקורי חותמת המבהירה כי ניתנה הטבה במס בגינה.

10.המעביד רשאי למסור לעובד אישור מקורי רק לצורכי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. במקרה זה, ישמור המעביד בין מסמכיו צילום זהה לאישור המקורי וכן הצהרה של העובד כי האישור המקורי הוחזר לו לצורכי הגשת דו"ח למס הכנסה.

 הרשאה זו ניתנת לביטול על ידי נציב מס הכנסה בהודעה בכתב למעביד אם יימצא כי לא עמד בכל התנאים הנ"ל. במקרה זה ידרש המעביד לשלם את מלוא המס שלא שולם כתוצאה ממתן ההטבה.  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור