הטבות שלא כדין

 


 

חזור לנושא ראשי

פתח או הורד את המאמר בפורמטים:  המאמר בקובץ PDF להורדה ולהדפסה  המאמר לקריאה בחלון נפרד, על גבי רקע לבן  המאמר בקובץ Word

חשבי שכר הזהרו !  הטבות מס שלא כדין לפניכם

                                          עפר קנטור, יועץ חשבות שכר                                         

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הטיל חבות חדשה על כל המעבידים במשק, קטנים כגדולים, מעסיקים בודדים וחברות עתירות כח אדם, להעניק הסדר פנסיוני לעובדיהם.

לבד מתשלום חודשי למרכיב פיצויים, כולל ההסדר הפנסיוני תשלום חודשי למרכיב תגמולי מעביד ולמרכיב תגמולי עובד.

הפרשת מעביד לתגמולים אינה נחשבת הכנסה בידי העובד, אלא אם היא עולה על השיעורים והתקרות שבפקודת מס הכנסה ובתקנות.  הפרשת העובד לתגמולים מזכה אותו בהטבות מס, המוגבלות גם הן בתקרות על פי הפקודה והתקנות.

כל עוד מועסק העובד במקום עבודה אחד, בו מנוהל עבורו הסדר פנסיוני, "יודעת" תוכנת השכר במקום העבודה לערוך חישוב נכון של זכות העובד לזיכוי מס ולניכויי מס בשל חלקו בתשלומים למרכיב התגמולים. תוכנת השכר גם יודעת איזה תשלום מעביד להסדר הפנסיוני לא יחשב כהכנסה בידי העובד, ואיזה חלק יש לזקוף לעובד כהכנסה חייבת במס, למרות שלא שולם לו ישירות, אלא הופקד בקופת הגמל הפנסיונית.

כשעובד מועסק ביותר ממקום עבודה אחד, הופכים העניינים להיות מורכבים.

לפי הנחיות מס הכנסה, על המעביד הנוסף מוטל לצרף למשכורתו של העובד את סכומי ההפרשה לתגמולים (קיצבה) ולביטוח אובדן כושר עבודה, ולנכות מס לפי התקנות, אלא אם יתקבל אישור תיאום מס מפקיד שומה הכולל הנחיה לגבי הפרשות אלו.

כלומר, כל עוד לא התקבלה הנחיה אחרת מפקיד שומה, מלוא הפרשת המעביד הנוסף לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה נחשבת הכנסה בידי העובד.

מעביד נוסף אינו רשאי גם להעניק זיכוי לפי סעיף 45א או ניכוי לפי סעיף 47 בגין הפרשות העובד לתגמולים, אלא בכפוף להנחיות פקיד שומה, שכן העובד עלול בדרך זו לקבל זיכוי או ניכוי שלא כדין על הפרשותיו לתגמולים.

יש לשים לב שאין די בתיאום מס רגיל שאינו כולל הנחיה בעניין ההפרשות הפנסיוניות.

 

מה יקרה אם המעביד הנוסף לא יצרף את ההפרשה לתגמולים ולאובדן כושר עבודה למשכורת העובד לצורך מס, או יעניק זיכוי/ניכוי לעובד בגין חלקו בהפרשות ?

חובת ניכוי המס במקור היא אחת מחובות המעביד, המשלם משכורת לעובדו. החובה נושאת אופי מנהלי לכאורה, כשהמעביד משמש צינור העברת תשלומי המס של העובד לרשויות המס.

ברם, הפרת חובה ראשונית זו מצמיחה חבות משנית, לפיה חב המעביד בתשלום חוב המס בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. הפרת החובה עלולה לגרור עונש כבד על המעביד.

על פי פקודת מס הכנסה, מעביד שלא ניכה מס במקור כדין ממשכורת ששילם לעובדו, דינו שנת מאסר או קנס של עד 26,100 ₪ ופי שניים מכל הסכומים שלא ניכה, או שני העונשים גם יחד.

לפי פרק העונשין בפקודת מס הכנסה, יראו כאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:

(1) העבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.
 

מה יקרה אם העובד לא יצהיר בפני המעביד על עבודתו הנוספת?

תצהיר שאינו נכון עשוי לזכות את העובד בהנחות, הקלות וזיכויים במס שלא כדין.

על העובד המועסק ביותר ממקום עבודה אחד מוטלת חובה להצהיר בפני מעבידו שאין עבודה זו עבודתו היחידה, ושמופרשים בגינו כספי תגמולים ואובדן כושר עבודה בגין הכנסותיו האחרות. הצהרת העובד נכללת בטופס 101 אותו הוא ממלא מידי תקופה. עובד גם מחוייב להודיע למעביד בתוך שבעה ימים על כל שינוי שחל בפרטים שמילא בטופס.

לפי פקודת מס הכנסה, עובד שהשיב במזיד תשובה כוזבת על שאלה שנשאלה על פי פקודת מס הכנסה, או הציג מסמך כוזב למשלם ההכנסה לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתתו, דינו - מאסר שבע שנים או קנס של עד 202,000 ₪ ופי שניים מסכום ההכנסה שלא דווחה, או שני העונשים גם יחד.

 

כעובד - מה עלי לעשות...?

אם אתה מועסק ביותר ממקום עבודה אחד, וודא כי הפרטים הרשומים בטופס ה-101 אצל כל מעבידיך, מלאים ונכונים.

אם מעסיקך הנוסף עומד להפריש עבורך כספי תגמולים, פנה לפקיד שומה במקום מגוריך לצורך תיאום מס הכולל הנחיה בנושא ההפרשות הפנסיוניות.

אם מצאת שהמעביד הנוסף מעניק לך הטבות מס שלא כדין בגין ההפרשות הפנסיוניות, הפנה את תשומת ליבו לצורך לצרף למשכורתך את סכומי ההפרשה לתגמולים (קיצבה) ולביטוח אובדן כושר עבודה, ולנכות מס לפי התקנות, וזאת עד קבלת הנחיה אחרת מפקיד השומה.  המנע גם מקבלת הטבות מס שלא כדין בגין חלקך בהפרשות הפנסיוניות.

 

כחשב שכר - מה עלי לעשות...?

הפנה את תשומת ליבם של העובדים לאחריות החלה עליהם במילוי פרטים מלאים ונכונים בטופס 101. נקוט בכל האמצעים העומדים לרשותך על מנת לוודא שהטפסים מולאו כדין ולא הושמטו בהם פרטים. הקפד שהעובד ימלא את הטופס ויחתום עליו, ולא אחר במקומו.

טרם המועד בו חלה החובה להפריש לתגמולים ו/או אובדן כושר עבודה בגין עובד שמעסיקך הוא מעבידו הנוסף, הפנה את העובד לפקיד השומה במקום מגוריו לתיאום מס הכולל התייחסות להפרשות פנסיוניות.

כחשב שכר אצל מעסיק נוסף הזהר גם מהענקת זיכוי לפי סעיף 45א או ניכוי לפי סעיף 47 בגין הפרשותיו של העובד לתגמולים המנוכות משכרו.

כל עוד לא התקבלה הנחיה אחרת מפקיד שומה, עליך לצרף למשכורתו של העובד את סכומי ההפרשה לתגמולי מעביד ולביטוח אובדן כושר עבודה (מעביד), ולנכות מס לפי התקנות.
 

הקפדה על ההנחיות תמנע מתן הטבות מס שלא כדין, תחסוך אי נעימויות ותתרום לתשלום מס אמת העושה צדק עם כולם.

   שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור