תבליט

כללי

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 

"עפר קנטור" להלן מתייחס לעפר קנטור אישית ו/או לעובדיו, נציגיו או מי מטעמו.

עפר קנטור מציע את המידע הכלול באתר זה (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים, וזאת כתנאי מוקדם למתן השירות.

השימוש בשירות ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלו, ולכן ראוי שתקרא אותם בקפידה.

ההגדרה "משתמש" להלן מתייחסת לכל היוצר/ת קשר עם האתר והשירות ובכך מסכים/ה לתנאים אלו.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל חומר ו/או מידע מכל סוג שהוא, כולל כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

עפר קנטור שומר על זכותו לשנות תנאי שימוש אלו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 

תבליט

אחריות

השירות מוצע כמו שהוא ובלא כל אחריות שהיא של עפר קנטור לגביו או לגבי התאמתו למשתמש ומטרותיו.

עפר קנטור לא ישא בכל אחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. עפר קנטור לא ישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים או טעויות בתוכן המוצג באתר או בקישורים. עפר קנטור לא ישא בכל אחריות לשימוש שנעשה בתוכן המוצג באתר או בקישורים.

המשתמש בלבד ישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירות ולכל הנובע מכך.

עפר קנטור לא ישא בכל אחריות שהיא לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה, על ידי או עקב השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם על ידי או עקב שימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי  Active-X ,Java, JavaScript או כל יישום אחר.

עפר קנטור לא ישא בכל אחריות שהיא בקשר לזמינותו של השירות, לשינויים בצורתו או בתוכנו, לדיוק הנתונים, לליקויים בדרך העברתו ואי התאמת הנתונים שבו וכן לכל נזק ישיר או עקיף, ככל שייגרם בקשר לכך, אם חלילה יגרם.

 

תבליט

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בתוכן האתר שייכות לעפר קנטור, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי הזכויות בתוכן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בתוכן האתר, לפי הכללים הקבועים בדין וכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך התוכן, כפוף לאמור להלן.

על המצטט לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא עפר קנטור ובין אם הוא גורם אחר. המשתמש לא יעשה בתוכן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לצלם, לשכפל, להפיץ, להפיץ מחדש, להדפיס, לשדר, לשדר מחדש או לפרסם את תוכן האתר ו/או לנסות לפענח צופנים, קודים או נתונים, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת עפר קנטור.

המשתמש מתחייב להשתמש בשירות ובתוכן האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתנאי שימוש אלה.

 

תבליט

קישורים

תוכן האתר כולל קישורים לאתרים אחרים שנועדו לנוחיות המשתמש. ההוראות שלהלן יחולו על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

יודגש כי אין לעפר קנטור כל שליטה או זכות בתוכנם של אתרים אלו, והוא אינו אחראי לתוכן הנמצא בהם.

עפר קנטור אינו ממליץ, מעדיף או מאשר את תכני הקישורים, את המסמכים, את השירותים או המוצרים המוצגים בהם.

כשהוכלל קישור כל שהוא בשירות זה, נמצא שתוכן הקישור תואם את מטרות השירות, וכי הקישור תקין. אם מצאת שהקישור אינו תקין, שאינו נכון או לא מתאים, נודה לך אם תודיע/י על כך לעפר קנטור בדוא"ל: [email protected]l.

 

תבליט

זכותך לפרטיות

עפר קנטור מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם חלילה פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא קבל התנצלותנו. הודיע/י על כך לעפר קנטור בדוא"ל: [email protected]l או בפקס' 04-8349119 ופנייתך תטופל בהקדם האפשרי.

 

סגור חלון

 

שלח דואר אל  [email protected] בצירוף שאלות או הערות אודות אתר אינטרנט זה.
זכויות  יוצרים © 2012 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
                             עודכן לאחרונה ב-28/02/12

עפר קנטור - יועץ חשבות שכר

טלפון:               054-3101000

פקס':                  04-8349119