מערכת הפרישה

 


 

חזור לנושא ראשי

 

 

לאחר עבודה מאומצת, מקיפה וממושכת, הושלמה במס הכנסה מערכת ממוכנת מרכזית ומדוייקת לחישוב המס על מענקים וקיצבאות המשולמים עקב פרישה מעבודה.

 

המערכת (IS97), בשילוב עם מערכת תיאומי המס (IMAS) מסוגלת לחשב את סכום המענק הפטור ממס על פי סעיף 9 (7א) לפקודה, בהתחשב במענק פטור שכבר שולם בעבר בגין אותן שנות עבודה, ואת יתרת הפטור, למי שאינו מנצל את מלוא הפטור (לפי נוסחת המיצוי).
 

המערכת תחשב את הפטור המגיע לקיצבה, על פי סעיף 9א לפקודה, למי שהגיע לגיל פרישה - על פי נוסחת השילוב, אם הפורש זכאי לפיצויים ולקיצבה בגין שנות עבודה חופפות. כן תחשב המערכת באופן ממוכן את המס המגיע בגין פריסת מענקים או קיצבאות מהוונות, בהתאם לסעיף 8(ג) לפקודה – הכל כאמור בשילוב עם מערכת IMAS ובהתחשב בהכנסות נוספות שיש לעובד הפורש.

 

לבד מחישוב מדוייק ואחיד של המס, הפטורים והרצפים, משמשת המערכת כלי ליצירת מאגר נתונים על כל נישום. המערכת מהווה מאגר לשמירת בקשות לרצף קיצבה ורצף פיצויים מה שיאפשר, בעתיד, לעובד הפורש, למצות את מלוא זכויותיו שלא נוצלו.

 

כל פרישה של עובד שקיבל מענקים בפרישתו, או שנצברו בגינו בעת עבודתו כספי פיצויים, תגמולים, זכויות קיצבה או פנסיה, מחייבת דיווח של המעביד.

 

על מנת להנות מפטורים על מענקים וקיצבאות שיקבל, על העובד הפורש (או חלילה שאיריו) לספק נתונים בכתב ולמלא טופס הצהרה.

 

המערכת פועלת בכל משרדי השומה בארץ.

 

לצורך התפעול היעיל של המערכת הוכנה סדרת טפסים בהם ממולאים כל הנתונים הדרושים לחישוב הממוכן.

 

חלק מהנתונים מדווחים בטופס 161 על ידי המעביד האחרון ממנו פורש העובד, וחלקם מדווחים על ידי הפורש עצמו בטופס 161א, או חלילה על ידי שאיריו (במקרה של הפסקת עבודה עקב מוות) בטופס 161ב.

 

 

הטפסים במערכת הפרישה
הדרכה במילוי טופס 161

 

טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד - טופס זה ימולא ע"י המעביד כאשר לעובד הפורש נצברו זכויות לפיצויים ו/או לתגמולים (של עמית שכיר) ו/או לקיצבה, בתקופת העבודה אצל המעביד. הטופס ימולא רק ע"י המעביד, בין אם הכספים משולמים על ידו במישרין ובין אם באמצעות קופות גמל. מובן שמותר למעביד להעזר בגורם מקצועי לצורך מילוי הטופס, אולם האחריות לנכונות הפרטים מוטלת על המעביד.

 

 

טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - טופס זה ימולא בעת פרישה ע"י עובד הזכאי לפיצויים ו/או קיצבה. ללא מילוי הטופס לא זכאי העובד הפורש ליהנות מכל פטור על המענק או הקיצבה.

 

מעביד שחישב בעצמו את הפטור למענק ו/או את ניכוי המס, או הורה למשלם אחר לעשות כן, חייב להעביר טופס זה לפקיד השומה ביחד עם טופס ה-161 שמילא.

 

 

נספח קופות גמל לטופס 161 - טופס זה ימולא במקרים בהם אין די שורות בחלק ח' בטופס 161.

 

 

טופס 161ב - הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות - טופס זה ימולא ע"י בן זוגו של עובד שנפטר, ובהעדר בן זוג – ע"י מי שהוסמך על פי דין לטפל בעזבונו של הנפטר.  מלבד פרטי השאירים וזכויותיהם, מדווח בטופס על זכויות שנצברו בעבר על שם המנוח. זאת על מנת ששנות עבודה קודמות יילקחו בחשבון בחישוב הפטור למענק.

 

 

טופס 116ג - בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה. טופס זה אינו ייחודי לפריסת מענק ולהיוון קיצבה, אלא מיועד גם לפריסת הפרשי שכר ופדיון חופשה. בקשה לפריסה ניתן להגיש בשלב הניכוי במקור וגם בעת הגשת דו"ח שנתי לשנה בה נתקבלה ההכנסה בגינה מבוקשת הפריסה. מערכת הפרישה תטפל רק בפריסה קדימה של מענק חייב והיוון קיצבה חייב. בעתיד יטופל בשומה גם בפריסה אחורנית ובהכנסות מסוג שכר ודמי פדיון חופשה.

 

טופס 161ג - הודעה על חזרה מרצף פיצויים או קיצבה - טופס זה ימולא ע"י מי שמבקש לחזור בו מרצף פיצויים או קיצבה, ויאפשר למערכת לקבוע אלו קופות נפתחות אוטומטית בעת בקשה לחזרה מרצף.

 

יודגש כי משיכת כספי פיצויים, אם מקופה לפיצויים ואם מקופה לקיצבה, גוררת אחריה חזרה מכל הרצפים בקופות גמל לפיצויים, לגבי כספים שנתבקש בשלהם רצף. כספים בקופה לפיצויים, שמקורם בהפקדות של מעביד חדש שהעובד עדיין לא פרש מעבודתו אצלו, יישארו מופקדים בקופה עד ליום הפרישהחלק ד' לטופס מיועד למי שביקשו רצף עד לתאריך 9.12.2000, בטרם תיקון 120 לפקודה, שאז הם רשאים להנות מפטור נוסף למענק, גם אם ניצלו בעבר פטור מלא למענק בגין אותה תקופת עבודה.

 


  שלח דואר  אל [email protected] בצירוף שאלות או
  הערות אודות אתר אינטרנט זה. טל': 054-3101000
  זכויות יוצרים © 2018 עפר קנטור - יועץ חשבות שכר
  תנאי השימוש באתר     עודכן לאחרונה  ב-12/03/18

לשכת רואי חשבון בישראל

דוא"ל לעפר קנטור